Ingezonden door Has van Balgooi:

Een "nieuwe" ALV voor een "nieuwe" NRB?

Dit opiniestuk schrijf ik op persoonlijke titel, als NRB-lid sinds 1972, hoewel ik weet dat veel rugbybestuurders er net zo over denken. Ik wil hiermee een positief kritische bijdrage leveren aan alle inspanningen om onze nationale rugbyorganisatie weer gezond te maken.

Mede dankzij een financiële bijdrage van 688.000 euro van alle rugbyspelers en speelsters in Nederland, en de grote inspanning van een tiental rugbyers die de hiervoor speciaal de Stichting Beheer Derdengelden "Sportbelang Ovaal" hebben opgericht, is het ad interim bestuur van de NRB er in geslaagd het faillissement van de NRB te voorkomen. Een bijdrage die tot stand gekomen is omdat alle Nederlandse rugbyspelers en speelsters met de rug tegen de muur waren gezet door de resultaten van een jarenlange exorbitante uitgavenpatroon van de organisatie.

Inmiddels heeft Janhein Pieterse, onze nieuwe interim voorzitter, ons gelukkig op 28 april gemeld dat de clubs volgens afspraak hun bijdrage aan de stichting hebben betaald en dat daarmee in de eerste week van april het crediteurenrisico is afgewend. Er is een herstelplan goedgekeurd en de rugbybond moet eind 2016 weer een evenwichtige cashflow-positie hebben.

Nu er licht gloort aan het einde van de tunnel van de financiële ellende, heeft het interim bestuur ook aangegeven dat de periode van vijf maanden puinruimen kan worden afgesloten. Zij verzoekt nu de clubs op de ALV hun interim-status op te heffen en dat zij aanblijven als bestuur van de rugbybond die nu weer verder kan gaan bouwen aan de sportieve ontwikkeling van de rugbysport in Nederland. Er wordt nu zelfs voorgesteld om de NRB in dat kader een geheel nieuwe naam te geven: Rugby Nederland.

Allemaal zeer positieve geluiden. Toch meen ik persoonlijk dat er nog een belangrijk element is onderbelicht bij de noodzakelijke verbeteringen. Namelijk de rol en de positie van de ALV binnen onze rugbyorganisatie.

Iedereen die de laatste jaren deze ALV heeft bezocht, of de notulen heeft gelezen, heeft kunnen vaststellen dat de ALV al jaren niet bij machte is geweest de NRB in het spoor te houden. De ALV is steeds weer te laat, onjuist en onvolledig geïnformeerd. Agenda en/of stukken kwamen steevast te laat of helemaal niet.

Een absoluut dieptepunt was bijvoorbeeld de vergadering op 14 december 2013, toen het bestuur de ALV voorhield dat zij dat jaar een positief resultaat van 10.239 euro verwachtte, terwijl in werkelijkheid 2013 een negatief resultaat van 307.432 euro had.

Keer op keer kreeg de ALV pas op de vergadering informatie waarover tijdens diezelfde vergadering een besluit moest worden genomen. Van weloverwogen beslissingen, die vooraf met hun achterban konden worden besproken, was nagenoeg geen sprake. De ALV die controle moest uitoefenen op en sturing moest geven aan de NRB was zelf out of control.

De ALV werd steeds op het verkeerde been gezet en heeft mede daarom ook vaak niet de juiste beslissingen kunnen nemen.

Een "nieuwe" goed functionerende ALV is, naast de eerder genoemde positieve geluiden voor de toekomst, een van de belangrijkste punten die absoluut noodzakelijk zijn voor een "nieuwe" rugbybond die weer wil gaan bouwen aan de sportieve ontwikkeling van de rugbysport in Nederland.

Rugby Nederland zal de discipline moeten opbrengen om zich te houden aan haar eigen regels en zo nodig deze regels aan te scherpen, om zichzelf in het gareel te houden. Voor een "nieuwe" goed functionerende ALV betekent dat, dat er alléén besluiten worden genomen die gelijktijdig schriftelijk in concept zijn meegestuurd met een realistische agenda, waarin exact staat aangegeven wat de status van de agendapunten zijn: besluitvormend, informatief of meningpeilend. De informatie, voorzien van de bijbehorende argumenten, moet vooraf toegestuurd worden aan de clubs, zodat deze tijdig met hun achterban besproken kan worden. Alleen op die manier kan Rugby Nederland in een normaal vaarwater terecht komen en kan een ALV haar functie uitoefenen zoals deze bedoeld is.

Een ALV kan pas gehouden worden, minimaal drie weken nadat de verenigingen alle complete stukken met onderbouwing hebben ontvangen. In principe dienen de clubs niet pas op de vergadering met nieuwe feiten te worden geconfronteerd, die de benodigde besluitvorming wezenlijk kunnen beïnvloeden. Ook kan het verstandig zijn om een aparte sporttechnische ALV en een organisatorische ALV te plannen, zodat beide elementen beter tot hun recht komen.

Het is ook verstandig om vooraf kritisch naar de agendapunten te kijken. Het zou misschien nuttig kunnen zijn om een concept financieel jaarverslag ter informatie te verstrekken, maar een discussie daarover is niet effectief, als niet duidelijk is of deze door de accountant is opgesteld en wat de bijbehorende accountantsverklaring is. Het verleden heeft immers aangetoond dat een definitief verslag zeer sterk kan afwijken van alle voorgaande concepten.

Het verloop van een ALV zal sterk verbeteren, als de inhoud van de informatieve agendapunten vooraf aan de clubs wordt toegestuurd, waardoor de ALV zich kan beperken tot het aanhoren en eventueel beantwoorden van aanvullende vragen vanuit de achterban van de clubs. De slagkracht en de effectiviteit van de ALV, en daarmee van Rugby Nederland, zal hierdoor sterk verbeteren.

Als de ALV als hiervoor benoemd wordt opgezet, mag van de clubs worden verwacht dat zij zich intensief verdiepen in de onderwerpen van de ALV en het bestuur effectief ondersteunen met de noodzakelijke besluiten en indien nodig het berstuur voorzien van gedegen adviezen bij het besturen van Rugby Nederland.

Want dat dat beter moet, en ook beter kan, moet voor iedereen duidelijk zijn.

22 juni 2015

Hans van Balgooi

Noot: Bovenstaand stuk is in juni al ingezonden naar Rugbynieuws, maar daar ietwat verdwaald geraakt in de mail.

Advertentie