Islamitische prediker noemt Rugby, ‘the devil’s game’

Een islamitische prediker uit Sydney is gestart met een buitengewone aanval op Rugby League, door het de wedstrijd van de duivel te noemen.

Sheikh Feiz Mohammad zegt dat het van fans, duivel volgelingen maakt, bewerend dat ze worden gehypnotiseerd en verleid door een kwaadaardige sport.
Zijn laatste lezing werd online geplaatst, de afgelopen weken, waar hij controversiële uitspraken doet als: “Iedereen die er naar kijkt, is er zo erg voor bezweken, dat ze bijna gehypnotiseerd en verleid worden door Rugby!
 

The Devils Game, he calls it.
What do they think their spreading of hate indicates and Spreads, like a decay.

Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind.  1 Peter 2:1 

Jeremiah 22:3
This is what the LORD says: Do what is just and right. Rescue from the hand of his oppressor the one who has been robbed.

Do no wrong or violence to the alien, the fatherless or the widow, and do not shed innocent blood in this place. 

Proverbs 10:11
The mouth of the righteous is a fountain of life,
but violence overwhelms the mouth of the wicked. 

The Devil’s Game, noemt hij het.
Wat denken ze dat ze aan het verspreiden zijn aan haat indicaties en beschuldigingen, als een verderf.

Daarom ontdoe u van alle kwaad en alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.  1 Petrus 2:1 

Jeremia 22:3  Dit is wat de HERE zegt: doe wat rechtvaardig is en goed, bevrijdt de beroofde uit de handen van de onderdrukker. Doe geen kwaad en geweld aan de vreemdeling, de wees en de weduwe, en vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats. 

Spreuken 10:11  De mond van de rechtvaardigen is een bron van leven,
maar geweld overweldigt de mond van de goddelozen.
 

Advertentie